Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,
25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”).
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z artykułu 13 RODO oraz chcąc dostarczyć Państwu informacje o celu i zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem przedmiotowych danych, poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.

Informacje podstawowe

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CENTROSTAL-WROCŁAW” S.A., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pełczyńska 4, 50-950 Wrocław zwanym w dalszej części CENTROSTAL-WROCŁAW. Twoje dane nabyliśmy w związku z prowadzoną przez nas działalnością jaką jest sprzedaż detaliczna jak i hurtowa towarów i usług.
W celu szczegółowych informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych skieruj zapytanie na adres e-mail: rodo@centrostal.com.pl lub adres pocztowy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CENTROSTAL-WROCŁAW” S.A., ul. Pełczyńska 4, 50-950 Wrocław – z dopiskiem: Informacja o Danych Osobowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być:
1) zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
2) wymogi przedkontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby podjęcia na Państwa wniosek działań przed planowaną do zawarcia Umową o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
3) wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
4) wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
5) uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez CENTROSTAL-WROCŁAW. Do takich celów zalicza się między innymi wykonywania umowy zawartej z Tobą w celu realizacji oferowanych przez nas usług. Twoje dane tkj. Imię, nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer NIP, adres dostawy lub odbioru, są niezbędne w celu:
• zapewnienia prawidłowej obsługi związanej ze sprzedażą towarów i usług,
• zapewnienia prawidłowego odbioru jak i dostawy towarów,
• technicznej, reklamacyjnej, marketingowej, promocyjnej i w razie potrzeby windykacyjnej, sądowej, egzekucyjnej,
• prawidłowego sporządzenia umowy handlowej,
• obsługi poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub telefonicznie,
• prowadzenia danych statystycznych,
• zapewnienia zasady rozliczalności,
• potrzebne nam przechowywanie Twoich danych także dla celów podatkowych i księgowych,
• spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,
• przesyłania dokumentów drogą elektroniczną.
W pewnych sytuacjach, związanych z zawieraniem umów handlowych, możemy poprosić Cię o podanie innych potrzebnych nami danych ale w takiej sytuacji zawsze poinformujemy Cię z jakiego powodu to robimy.

Gwarancja spełnienia przez CENTROSTAL-WROCŁAW wszystkich praw wynikających z rozporządzenia o ochronie danych osobowych

• prawo dostępu i sprostowania danych (informacja zwrotna powinna nastąpić w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania) : jeśli zauważysz, że Twoje dane są niekompletne lub nieprawidłowe. CENTROSTAL-WROCŁAW zastrzega sobie prawo jednoznacznej identyfikacji osoby proszącej o dane osobowe tak abyśmy mieli pewność, że udostępniamy Twoje dane Tobie.
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych : jeśli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcesz aby były usunięte lub jeśli Twoje dane nie są już potrzebne do realizacji umowy ale CENTROSTAL-WROCŁAW ich potrzebuje dla celów windykacyjnych itp. Możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych jeśli wniesiesz sprzeciw lub wniosek o ich usunięcie do czasu ustalenia przez CENTROSTAL-WROCŁAW czy Twoje żądanie jest uzasadnione.
• prawo do żądania usunięcia swoich danych jeśli:
o Twoje dane nie są już potrzebne do realizacji umowy tzn. nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.
o Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.
• masz możliwość wniesienia skargi w związku z nieprawidłowym przetwarzaniem przez CENTROSTAL-WROCŁAW danych osobowych do organu nadzorczego jakim jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
• możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w szczególności co do przetwarzania danych, co do których jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, a także co do danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Wykorzystanie prawa do sprzeciwu nie prowadzi do tego, że CENTROSTAL-WROCŁAW usunie wszystkie dane, a jedynie przestanie z nich korzystać.

Długość przechowywania danych osobowych przez „CENTROSTAL-WROCŁAW” S.A.

Konieczne jest przechowywanie danych przez cały okres realizacji zawartej umowy. Z kolei po jej rozwiązaniu uzasadnionym jest przechowywanie danych przez kolejne 3 lata (okres przedawnienia roszczeń) lub ewentualnie do zakończenia procesu windykacji, procesu sądowego lub egzekucyjnego. Jednocześnie dla spełnienia zasady rozliczalności możemy przechować dane tak długo jak wymagają tego od nas organy publiczne i przepisy podatkowe.

Komu udostępniamy Twoje dane?

CENTROSTAL-WROCŁAW może przekazać Twoje dane zgodnie z prawem organom publicznym upoważnionym na podstawie stosownych ustaw do żądania takich informacji. CENTROSTAL-WROCŁAW może udostępnić Twoje dane także w celach przeprowadzenia windykacji, egzekucji komorniczej lub na żądanie organów podatkowych.

Czy Twoje dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Wykorzystujemy oprogramowanie analityczne Google Analytics, oraz w niektórych przypadkach korzystamy z mechanizmu Google reCAPTCHA do sprawdzania czy działania danego użytkownika nie są wywoływane przez oprogramowanie udające ludzi, czyli tak zwane “roboty”. W tym przypadku możemy przekazać Twój adres IP firmie Google LLC ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Czy dokonujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych?

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych. Profilowanie polega na przetwarzaniu Twoich danych poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o kliencie tj. zdolność kredytowa.