MSiG 100/2024 (7002) z dnia 23 MAJ 2024 R.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 25401. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „CENTROSTAL – WROCŁAW” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS 0000091451. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2002 r.
[BMSiG-25089/2024]

Zarząd Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CENTROSTAL-WROCŁAW” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21.02.2002 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000091451, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz na podstawie § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 18 czerwca 2024 r.

Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godzinie 1100, w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.
 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku/ pokrycie straty Spółki za rok 2023.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023,
  b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023,
  c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023,
  d) podziału zysku/pokrycie straty Spółki za rok 2023,
  e) udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023,
  f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4.
Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem udostępnia się w terminach i na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych.

Prezes Zarządu
Tomasz Podlawski

MSiG 100/2023 (6751) z dnia 25 MAJ 2023 R.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 25971. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „CENTROSTAL – WROCŁAW” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS 0000091451. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2002 r.
[BMSiG-25635/2023]

Zarząd Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CENTROSTAL-WROCŁAW” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21.02.2002 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000091451, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz na podstawie § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20 czerwca 2023 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godzinie 11 00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.
 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022,
  b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022,
  c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022,
  d) podziału zysku Spółki za rok 2022,
  e) udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022,
  f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4.
Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem udostępnia się w terminach i na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych.

Prezes Zarządu
Tomasz Podlawski

MSiG 155/2022 (6554) z dnia 11 SIERPIEŃ 2022 R.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 42248. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „CENTROSTAL – WROCŁAW” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS 0000091451. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2002 r.
[BMSiG-42150/2022]

Zarząd Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CENTROSTAL – WROCŁAW” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21.02.2002 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000091451, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 6 września 2022 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godzinie 1230, w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowej nagrody rocznej w 2022 r. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowej nagrody rocznej w 2022 r. dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorcze.
 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prezes Zarządu
Tomasz Podlawski

MSiG 97/2022 (6496) z dnia 20 MAJA 2022 R.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 27078. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „CENTROSTAL – WROCŁAW” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS 0000091451. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21 lutego 2002 r.
[BMSiG-26618/2022]

Zarząd Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CENTROSTAL-WROCŁAW” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21.02.2002 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000091451, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz na podstawie § 21 ust.1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 czerwca 2022 r.

Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godzinie 1230 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4 – z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021,
  b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021,
  c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021,
  d) podziału zysku Spółki za rok 2021,
  e) udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021,
  f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021.
 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Odpis sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, sprawozdania Rady Nadzorczej, odpis opinii biegłego rewidenta oraz materiały w pozostałych sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy na piętnaście dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały i lista akcjonariuszy będą wyłożone w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4.

Prezes Zarządu
Tomasz Podlawski

MSiG 165/2021 (6310) z dnia 26 SIERPNIA 2021 R.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 54211. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE “CENTROSTAL-WROCŁAW” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS 0000091451. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2002 r.
[BMSiG-53700/2021]

Zarząd Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CENTROSTAL-WROCŁAW” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000091451, zwołuje na dzień 24 września 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godzinie 1200, w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4 – z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki i przyznania dodatkowej nagrody rocznej w roku 2021 dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prezes Zarządu
Tomasz Podlawski

Wrocław, dnia 15.06.2021 r.

Szanowni Państwo,

Spółka informuje, iż 14 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Wielobranżowego “Centrostal-Wrocław” S.A., podjęło następujące uchwały:

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Wielobranżowego
„CENTROSTAL-WROCŁAW” S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedstawione przez Zarząd Spółki i zweryfikowane przez spółkę Biegli Rewidenci Szafraniec sp. z o.o. z siedzibą w Sobótce sprawozdanie finansowe za 2020 rok obejmujące:
1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 wykazujący zysk netto w wysokości 1.303.400,43 zł (słownie: jeden milion trzysta trzy tysiące czterysta złotych i czterdzieści trzy grosze),
2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. zamykający się sumą bilansową 95.690.369,65 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy),
3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 (sporządzony metodą pośrednią) wykazujący dodatnie przepływy pieniężne netto w wysokości 172.368,79 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy),
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.303.400,43 zł (słownie: jeden milion trzysta trzy tysiące czterysta złotych i czterdzieści trzy grosze),
5) wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z notami objaśniającymi (noty objaśniające od nr 01 do nr 89).
Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w następujący sposób:
– za oddano 25.739.000 głosów,
– przeciw oddano 0 głosów,
– wstrzymało się 0 głosów.

18. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CENTROSTAL-WROCŁAW” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedstawione przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2020.
Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w następujący sposób:
– za oddano 25.739.000 głosów,
– przeciw oddano 0 głosów,
– wstrzymało się 0 głosów.

19. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020 rok.

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CENTROSTAL-WROCŁAW” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedstawione przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020.
Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w następujący sposób:
– za oddano 25.739.000 głosów,
– przeciw oddano 0 głosów,
– wstrzymało się 0 głosów.

20. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020.

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CENTROSTAL-WROCŁAW” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wypracowany zysk netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 1.303.400,43 zł (słownie: jednego miliona trzystu trzech tysięcy czterystu złotych i czterdziestu trzech groszy), przeznacza na kapitał rezerwowy.
Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w następujący sposób:
– za oddano 25.739.000 głosów,
– przeciw oddano 0 głosów,
– wstrzymało się 0 głosów.

23. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CENTROSTAL-WROCŁAW” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 1) Statutu Spółki ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CENTROSTAL-WROCŁAW” S.A. z siedzibą we Wrocławiu na nową kadencje wynosić będzie pięć osób.
Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w następujący sposób:
– za oddano 25.739.000 głosów,
– przeciw oddano 0 głosów,
– wstrzymało się 0 głosów.

24. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz pozostałych Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CENTROSTAL-WROCŁAW” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Czesława Tyburka.
Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w następujący sposób:
– za oddano 25.739.000 głosów,
– przeciw oddano 0 głosów,
– wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CENTROSTAL-WROCŁAW” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Członka Rady Nadzorczej w osobie Fabiana Tyburka.
Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w następujący sposób:
– za oddano 25.739.000 głosów,
– przeciw oddano 0 głosów,
– wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CENTROSTAL-WROCŁAW” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Członka Rady Nadzorczej w osobie Ewy Binder.
Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w następujący sposób:
– za oddano 25.739.000 głosów,
– przeciw oddano 0 głosów,
– wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CENTROSTAL-WROCŁAW” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Członka Rady Nadzorczej w osobie Magdaleny Paduch-Tyburek.
Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w następujący sposób:
– za oddano 25.739.000 głosów,
– przeciw oddano 0 głosów,
– wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CENTROSTAL-WROCŁAW” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Członka Rady Nadzorczej w osobie Jędrzeja Binder.
Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w następujący sposób:
– za oddano 25.739.000 głosów,
– przeciw oddano 0 głosów,
– wstrzymało się 0 głosów.

 

Ponadto, Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Wielobranżowego “Centrostal-Wrocław” S.A. udzieliło absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020 oraz udzieliło absolutorium wszystkim Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020.

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczył notariusz Mariusz Artur Muc, prowadzący Kancelarię Notarialną we Wrocławiu, ul Komandorska 53/2B.

Prezes Zarządu
Tomasz Podlawski

MSiG 89/2021 (6234) z dnia 11 MAJA 2021 R.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 29917. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE “CENTROSTAL-WROCŁAW” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS 0000091451. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2002 r.
[BMSiG-29053/2021]

Zarząd Przedsiębiorstwa Wielobranżowego “CENTROSTAL-WROCŁAW” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21.02.2002 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000091451, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz na podstawie § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 14 czerwca 2021 r.

Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godzinie 1300 w sali konferencyjnej, w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4 – z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020,
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020,
d) podziału zysku Spółki za rok 2020,
e) udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020,
f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
11. Podjęcie uchwał w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz pozostałych członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Odpis sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, sprawozdania Rady Nadzorczej, odpis opinii biegłego rewidenta oraz materiały w pozostałych sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy na piętnaście dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały i lista akcjonariuszy będą wyłożone w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4.

Prezes Zarządu
Tomasz Podlawski

Wrocław, dnia 29.04.2021 r.

Szanowni Państwo

W związku z utworzeniem Rejestru Akcjonariuszy, Dom Maklerski NAVIGATOR S.A., prowadzący nasz Rejestr wymaga złożenia przez Państwa jako właścicieli akcji oświadczenia, iż nie posiadacie Państwo dokumentu akcji oraz że wyrażacie zgodę na przekazanie przez Spółkę Państwa danych i umieszczenie ich w Rejestrze Akcjonariuszy.
Wzór oświadczenia stanowiący załącznik do niniejszego pisma przesłaliśmy do Państwa.
Przypominam, iż Rejestr Akcjonariuszy zastąpił z dniem 1 marca 2021 r. Księgę Akcyjną.
Prosimy o wypełnienie formularza i podanie nr dowodu osobistego, nr i PESEL oraz o podpisanie formularza (dane wymagane przez DM NAVIGATOR).
Prosimy o zwrotne przesłanie oświadczenia w terminie 14 dni.
Brak przesłania oświadczenia grozi niewpisaniem Pana/Pani do Rejestru Akcjonariuszy.

Formularz: Oświadczenie Akcjonariusza.docx

Wrocław, dnia 01.03.2021 r.

W związku z powierzeniem prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy DM NAVIGATOR S.A., Spółka informuje, iż od 01 marca 2021 r.  wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania Rejestru Akcjonariuszy oraz zasad współpracy z DM NAVIGATOR S.A. należy kierować do Działu Prawnego P.W. “CENTROSTAL-WROCŁAW” S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Osobami do kontaktu są:
Dariusz Sobczyński – radca prawny, telefon: +48 509 204 616, e-mail: dsobczynski@centrostal.com.pl
Maria Oparska – specjalista ds. prawnych, telefon: +48 696 015 527, e-mail: moparska@centrostal.com.pl

Wrocław, dnia 22.02.2021 r.

PRZYPOMINAMY, IŻ OD 1 MARCA 2021 r.  REJESTR AKCJONARIUSZY P.W. “CENTROSTAL-WROCŁAW” S.A. BĘDZIE PROWADZONY PRZEZ DOM MAKLERSKI NAVIGATOR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. TWARDEJ 18. W ZWIĄZKU Z TYM WSZELKIE WNIOSKI DOTYCZĄCE POSIADANYCH AKCJI I ZAŚWIADCZEŃ BĘDĄ REALIZOWANE PRZEZ DM NAVIGATOR S.A. www.navigatorcapital.pl, TEL: +48 22 630 83 33

MSiG 227/2020 (6117) z dnia 20 LISTOPADA 2020 R.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 64623. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE “CENTROSTAL-WROCŁAW” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS 0000091451. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2002 r.
[BMSiG-49521/2020]

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Spółka informuje o obowiązkowej dematerializacji akcji Spółki, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez wybrane przez Spółkę Biuro Maklerskie.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do niezwłocznego złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki przy ul. Pełczyńskiej 4 we Wrocławiu.

MSiG 218/2020 (6108) z dnia 6 LISTOPADA 2020 R.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 61154. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE “CENTROSTAL-WROCŁAW” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS 0000091451. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2002 r.
[BMSiG-49515/2020]

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Spółka informuje o obowiązkowej dematerializacji akcji Spółki, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez wybrane przez Spółkę Biuro Maklerskie.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do niezwłocznego złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki przy ul. Pełczyńskiej 4 we Wrocławiu.

MSiG 208/2020 (6098) z dnia 23 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 57273. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE “CENTROSTAL-WROCŁAW” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS 0000091451. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2002 r.
[BMSiG-49508/2020]

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Spółka informuje o obowiązkowej dematerializacji akcji Spółki, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez wybrane przez Spółkę Biuro Maklerskie.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do niezwłocznego złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki przy ul. Pełczyńskiej 4 we Wrocławiu.

MSiG 198/2020 (6088) z dnia 9 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 53303. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE “CENTROSTAL-WROCŁAW” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS 0000091451. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2002 r.
[BMSiG-49502/2020]

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Spółka informuje o obowiązkowej dematerializacji akcji Spółki, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez wybrane przez Spółkę Biuro Maklerskie.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do niezwłocznego złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki przy ul. Pełczyńskiej 4 we Wrocławiu.

MSiG 188/2020 (6078) z dnia 25 WRZEŚNIA 2020 R.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 49358. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE “CENTROSTAL-WROCŁAW” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS 0000091451. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2002 r.
[BMSiG-49500/2020]

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Spółka informuje o obowiązkowej dematerializacji akcji Spółki, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez wybrane przez Spółkę Biuro Maklerskie.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do niezwłocznego złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki przy ul. Pełczyńskiej 4 we Wrocławiu.

Wrocław, dnia 25.09.2020 r.

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Spółka informuje o obowiązkowej dematerializacji akcji Spółki która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez wybrane przez Spółkę Biuro Maklerskie. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.
W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do niezwłocznego złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki przy ul. Pełczyńskiej 4 we Wrocławiu.

Wrocław, dnia 23.06.2020 r.

INFORMACJA

W związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798 z dnia 2019.09.20 z póżn. zm.) wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące spółek akcyjnych.
Podstawowa zmiana dotycząca spółki to dematerializacja akcji i zastąpienie księgi akcyjnej rejestrem akcjonariuszy. Ustawodawca nałożył na spółki akcyjne obowiązek powierzenia Domom Maklerskim prowadzenie rejestru akcjonariuszy.
Organem spółki uprawnionym do wyboru Domu Maklerskiego jest wyłącznie Walne Zgromadzenie.

Wobec powyższego, na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.2019.1798 z dnia 2019.09.20 z późn. zm) Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CENTROSTAL – WROCŁAW” S.A., podczas obrad w dniu 23 czerwca 2020 r. dokonało wyboru Domu Maklerskiego NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000274307) – do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki i upoważniło Zarząd Spółki do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki z podmiotem wybranym przez Walne Zgromadzenie.

MSiG 102/2020 (5992)

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI P.W. CENTROSTAL-WROCŁAW SA NA DZIEŃ 23.06.2020 GODZINA 12.00

Poz.23458. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE “CENTROSTAL-WROCŁAW” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS 0000091451. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2002 r.

[BMSiG-23296/2020]

Zarząd Przedsiębiorstwa Wielobranżowego “CENTROSTAL-WROCŁAW” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21.02.2002 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000091451,działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz na podstawie § 21 ust.1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 23 czerwca 2020 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godzinie 1200, w sali konferencyjnej, w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4 – z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.

8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019.

9. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019,

c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019,

d) udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019,

e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019,

f) podziału zysku Spółki za rok 2019.

10. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu z którym zostanie zawarta umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Odpis sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, sprawozdania Rady Nadzorczej, odpis opinii biegłego rewidenta oraz materiały w pozostałych sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy na piętnaście dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały i lista akcjonariuszy będą wyłożone w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4.

Prezes Zarządu
Tomasz Podlawski

Wrocław, dnia 05.02.2020 r.

Szanowni Państwo,

        W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zmiany zasad prowadzenia Księgi Akcyjnej i koniecznością nawiązania współpracy Spółki z Biurem Maklerskim, co wiąże się z odpłatnością za prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy, Zarząd Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CENTROSTAL – WROCŁAW” S.A., celem wyjaśnienia wątpliwości  informuje o spotkaniu, które odbędzie się w dniu 18.02.2020 r. o godzinie 12 00 w sali konferencyjnej ( na I piętrze) w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Pełczyńskiej 4.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zbliża się termin dematerializacji akcji spółki Przedsiębiorstwa Wielobranżowego “CENTROSTAL-WROCŁAW” S.A.

Miejsce Księgi Akcyjnej zastąpi Rejestr Akcjonariuszy, który prowadzić będzie Biuro Maklerskie.

Oznacza to, iż wpisy dotyczące akcji realizowane będą odpłatnie, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, w formie zapisów w rejestrze prowadzonym informatycznie przez Biuro Maklerskie. Obowiązek taki wynika z przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.u.2019.1798 z dnia 2019.09.20)

W konsekwencji zarówno akcje, jak i Księga Akcyjna utracą moc.

Informujemy Państwa o tym, ponieważ przed rozpoczęciem procesu dematerializacji akcji oraz zaprowadzenia Rejestru Akcjonariuszy sprzedaż akcji odbywa się na tych samych zasadach co dotychczas.

Gdybyście byli Państwo zainteresowani sprzedażą akcji prosimy o kontakt ze Spółką bezpośrednio lub telefonicznie. Wszelkich niezbędnych informacji w tej sprawie udzielą Państwu:

 • Kierownik Działu Ekonomiczno-Finansowego Pani Dorota Robert, tel. +48 (71) 324 73 19, tel. kom. +48 606 646 653;
 • Specjalista ds. Prawnych Pani Maria Oparska, tel. +48 (71) 324 73 02, tel. kom. +48 696 015 527.