Wrocław, dnia 25.09.2020 r.

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Spółka informuje o obowiązkowej dematerializacji akcji Spółki która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez wybrane przez Spółkę Biuro Maklerskie. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.
W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do niezwłocznego złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki przy ul. Pełczyńskiej 4 we Wrocławiu.

Wrocław, dnia 23.06.2020 r.

INFORMACJA

W związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798 z dnia 2019.09.20 z póżn. zm.) wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące spółek akcyjnych.
Podstawowa zmiana dotycząca spółki to dematerializacja akcji i zastąpienie księgi akcyjnej rejestrem akcjonariuszy. Ustawodawca nałożył na spółki akcyjne obowiązek powierzenia Domom Maklerskim prowadzenie rejestru akcjonariuszy.
Organem spółki uprawnionym do wyboru Domu Maklerskiego jest wyłącznie Walne Zgromadzenie.

Wobec powyższego, na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.2019.1798 z dnia 2019.09.20 z późn. zm) Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CENTROSTAL – WROCŁAW” S.A., podczas obrad w dniu 23 czerwca 2020 r. dokonało wyboru Domu Maklerskiego NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000274307) – do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki i upoważniło Zarząd Spółki do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki z podmiotem wybranym przez Walne Zgromadzenie.

Hurtownia stali

Wrocław, dnia 05.02.2020 r.

Szanowni Państwo,

        W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zmiany zasad prowadzenia Księgi Akcyjnej i koniecznością nawiązania współpracy Spółki z Biurem Maklerskim, co wiąże się z odpłatnością za prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy, Zarząd Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CENTROSTAL – WROCŁAW” S.A., celem wyjaśnienia wątpliwości  informuje o spotkaniu, które odbędzie się w dniu 18.02.2020 r. o godzinie 12 00 w sali konferencyjnej ( na I piętrze) w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Pełczyńskiej 4.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zbliża się termin dematerializacji akcji spółki Przedsiębiorstwa Wielobranżowego “CENTROSTAL-WROCŁAW” S.A.

Miejsce Księgi Akcyjnej zastąpi Rejestr Akcjonariuszy, który prowadzić będzie Biuro Maklerskie.

Oznacza to, iż wpisy dotyczące akcji realizowane będą odpłatnie, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, w formie zapisów w rejestrze prowadzonym informatycznie przez Biuro Maklerskie. Obowiązek taki wynika z przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.u.2019.1798 z dnia 2019.09.20)

W konsekwencji zarówno akcje, jak i Księga Akcyjna utracą moc.

Informujemy Państwa o tym, ponieważ przed rozpoczęciem procesu dematerializacji akcji oraz zaprowadzenia Rejestru Akcjonariuszy sprzedaż akcji odbywa się na tych samych zasadach co dotychczas.

Gdybyście byli Państwo zainteresowani sprzedażą akcji prosimy o kontakt ze Spółką bezpośrednio lub telefonicznie. Wszelkich niezbędnych informacji w tej sprawie udzielą Państwu:

  • Kierownik Działu Ekonomiczno-Finansowego Pani Dorota Robert, tel. +48 (71) 324 73 19, tel. kom. +48 606 646 653;
  • Specjalista ds. Prawnych Pani Maria Oparska, tel. +48 (71) 324 73 02, tel. kom. +48 696 015 527.